Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Rechtsbijstandverzekering

Minister van Justitie Koen Geens wil justitie toegankelijker maken voor het brede publiek. Hiertoe werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat de rechtsbijstandverzekering fiscaal aantrekkelijk maakt. Deze wet trad op 1 september 2019 in werking.

Een rechtsbijstandverzekering is een specifieke verzekering die vergoeding biedt voor kosten van rechtshulp. Een juridisch conflict brengt immers de nodige kosten met zich mee, zowel m.b.t. het gerecht, als de advocaat, de deskundige, etc. De rechtsbijstandverzekering biedt bescherming nopens de juridische bijstand. Het is de bedoeling dat door dergelijke verzekering, de bevolking minder wordt afgeschrikt om zich juridisch te laten bijstaan. “Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden.”

Door de wet op de rechtsbijstandverzekering van 22 april 2019 worden de premies voor een aparte rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar. De belastingvermindering bedraagt 40% op verzekeringspremies tot en met 310,00 EUR voor het aanslagjaar 2020. Dit wil zeggen dat men maximum 124,00 EUR belastingvermindering kan genieten. Dit geldt enkel voor de premies betaald ná inwerkingtreding van de wet.

Zowel burgerlijke zaken als strafzaken vallen onder de dekking van deze verzekering. De wet bepaalt de maximale waarborg op minstens 13.000,00 EUR per geschil in burgerlijke zaken en minstens 13.500,00 EUR per geschil in strafzaken. Wat betreft bouwgeschillen en arbeidsgeschillen wordt een afwijkende maximumwaarborg voorzien van 6.750,00 EUR. Met betrekking tot echtscheiding bedraagt  het plafond van de waarborg dan weer minstens 3.375,00 EUR per geschil.

Intussen verscheen ook het KB van 28 juni 2019 tot uitvoering van de betreffende wet. Daarbij werd een overzichtstabel gevoegd met de maximumbedragen toegekend aan de prestaties verricht door de advocaten. Er worden 49 procedures in opgenomen met alle mogelijke prestaties van advocaten. Zo mag een procedure over erfdienstbaarheden maximum 6.300,00 EUR kosten, voorafgaandelijke bespreking, procedure eerste aanleg en beroep inbegrepen.

De opgenomen bedragen zijn geen maximumtarieven voor de advocaat. Het betreffen enkel bedragen waarvoor de rechtsbijstandsverzekeraar dekking moet verlenen ingeval van dergelijke polis. Het Hof van Justitie bevestigde dit reeds bij arrest van 4 juli 2019 in een zaak tegen Duitsland. Het opleggen van maximumtarieven maakt een schending uit van het proportionaliteitsbeginsel (“vaststelling van maximumtarieven niet kan worden beschouwd als evenredig aan die doelstelling”).

De advocaat kan zich er wel tot engageren om zijn erelonen en kosten te beperken tot deze bedragen. Hij kan zich als het ware ‘conventioneren’, conform de regeling die bij geneesheren reeds toepassing vindt.

Uit rondvraag bij diverse makelaars en rechtsbijstandsverzekeraars blijkt alvast de invloed van de wet Geens. Eenieder voorziet een nieuwe polis conform de wet. Heel wat verzekerden zouden reeds ingegaan zijn op dit voorstel. Of dit een waar succesverhaal wordt, moet echter nog worden afgewacht.