Uw garantie op kwaliteitsvol, juridisch advies

Verzegeling

Welke stappen kan u ondernemen wanneer u geroepen bent tot een nalatenschap en u vreest dat waardevolle bezittingen van de overledene dreigen te worden weggemaakt door uw mede-erfgenamen? Hoe kan u deze vrees voor verduistering voorkomen? Wat als het risico bestaat dat uw (ex)partner bepaalde goederen wegmaakt? De verzegeling biedt een antwoord.


Acces denied.

De verzegeling is een gerechtelijke bewarende maatregel die ertoe strekt te voorkomen dat er roerende goederen die afhangen van een gemeenschappelijk vermogen, een nalatenschap of een onverdeeldheid, verdwijnen en dit door de toegang tot de plaats waar ze zich bevinden, tijdelijk aan eenieder te ontzeggen. Het kan daarbij gaan om het beletten van de toegang tot een volledig gebouw of slechts tot een kast, een koffer of bankkluis, het typevoorbeeld. 

Inzake verzegeling is de Vrederechter aan zet. Hij kan de toegang tot de plaats waar de goederen zich bevinden fysiek afsluiten. Hij brengt vervolgens op het slot of op de openingen van deuren of laden een bijzondere zegel aan, door middel van een stempel waarvan de indruk in was wordt gedrukt. Door de aanbrenging van de zegel, wordt de verbreking ervan door diegene die zich toegang tot de plaats wil verschaffen zichtbaar.

De verzegeling leidt tot de onbeschikbaarheid van de goederen die er het voorwerp van uitmaken. Hoewel dit ingrijpende gevolgen met zich meebrengt voor de personen die gerechtigd zijn op de goederen, biedt het wel de nodige bescherming voor de deelgenoten en hun schuldeisers die vrezen voor de verduistering van goederen.


Verrassingseffect.

Hoewel de wet in een limitatief aantal gevallen voorziet dat de Vrederechter ambtshalve initiatief kan nemen, gebeurt de verzegeling doorgaans op vordering en dit bij eenzijdig verzoekschrift. Dit impliceert dat de andere partijen daarvan niet op de hoogte zijn. Hierdoor wordt een verassingseffect gecreëerd dat cruciaal is voor een efficiënte uitwerking van de verzegeling.

Het verassingseffect wordt tevens gewaarborgd door de snelle besluitvorming; de wet bepaalt immers dat de verzegeling geschiedt binnen vierentwintig uren na de vordering. 


Ernstig belang.

Aan de verzegeling zijn voorwaarden verbonden: 

a) De verzoeker moet het bestaan van een ‘ernstig belang’ aantonen. Hij zal dus moeten aantonen dat er ernstige aanwijzingen zijn dat diegene die de 

        goederen in zijn bezit heeft, deze zou verduisteren en dat er geen andere geëigende maatregelen voorhanden zijn die hetzelfde bewarende doel 

        kunnen bereiken. De Vrederechter oordeelt soeverein. Hij kan de verzegeling bijvoorbeeld toestaan omdat het huis leeg staat en het onduidelijk is wie 

        in het bezit is van een sleutel; of omdat er aanwijzingen zijn dat er gepoogd werd om zaken weg te halen; of omdat een echtgenoot over verminderde 

        intellectuele vermogens beschikt, ...

b) Enkel goederen die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten, een nalatenschap of een onverdeeldheid kunnen verzegeld 

         worden. Het betreft enkel roerende goederen, zowel materiële als immateriële (vb. bankrekeningen). Onroerende goederen zijn uitgesloten.


Eedaflegging.

Van de verzegeling wordt ter plaatse door de Vrederechter een proces-verbaal van verzegeling opgemaakt. Naast onder meer de motieven van de verzegeling en de identiteit van de verzoeker, bevat het p.v. hoofdzakelijk de beschrijving van goederen die worden verzegeld.

Op het einde van de verzegeling wordt enkel de eed afgenomen van de personen die de plaatsen bewonen. Met deze eed bevestigen zij ‘geen goederen te hebben verduisterd en evenmin kennis te hebben van dergelijke verduistering’. 

Het afleggen van een valse eed is strafrechtelijk gesanctioneerd. Als vereiste voor strafbaarheid geldt een algemeen opzet: het Hof van Cassatie benadrukte in een arrest van 26 juni 1990 dat meineed strafbaar is zodra er valse of onvolledige verklaringen worden afgelegd gedurende de handelingen die de verzegeling uitmaken.


Ontzegeling – boedelbeschrijving.

Eenmaal verzegeld, blijven de goederen voor minstens drie dagen onbeschikbaar, waarna de ontzegeling kan worden gevorderd bij de Vrederechter. 

De verzegeling is dus maar een tijdelijke maatregel dat gevolgd wordt door een latere ontzegeling en (eventuele) boedelbeschrijving. 

Hoe de verdere procedure in zijn werk gaat, wordt in een volgende bijdrage uiteengezet. 


Mocht u hieromtrent vragen hebben, dan kan u VDV Advocaten steeds contacteren.